GDPR  се прилага от 25 май 2018 г. като Регулация и ще се прилага във всяка страна-членка на ЕС. Ограниченото променяне на правилата и някои други въпроси ще бъдат предмет на националните закони, които се различават в отделните държави-членки.

Въпреки че GDPR ще се прилага без да е необходимо специфично допълване в националното законодателство, повечето държави-членки ще трябва да изменят своите национални закони, за да се обърне внимание на някои въпроси, които не са разгледани от GDPR, като например: законодателство, което да се занимава с позицията на надзорните органи, специфични за сектора регламенти или престъпления. Държавите-членки също имат възможността да въведат промени (или, както Европейската комисия предпочита да ги нарича "Допълнителни спецификации") в определени области на GDPR.

Държавите-членки се намират на различни етапи от възможното разглеждане на промени и как те ще се приложат когато е необходимо в местни им закони, с отменяне на съществуващото законодателство за защита на данните, но може би запазвайки части които не са несъвместими GDPR. Има редица области където са възможни промени в правилата

Държавите-членки могат да въведат изключения от задължението за прозрачност и от правата на субектите на данни, записани в GDPR, но само където ограничението зачита същността на индивида и основните му права и свободи, но е и необходимо и пропорционално да се защити, например, националната сигурност и разследването на престъпления.

Държавите-членки могат да осигурят и някои изключения или промени във връзка със специфични дейности по обработката на данни. Това включва обработката на данни за служители, както и обработка за архивиране, за научни или исторически изследвания и за статистически цели.

Други области, в които се допуска отлагане на правилата, включват: надзорните органи, допълнителните санкции (например престъпления), обработка на специални категории лични данни и престъпни записи и трансфери от трети държави.

С толкова широка гама от области, в които националните правила могат да се отклоняват, хармонизацията в ЕС няма да бъде постигнато напълно.