През тази, 2017 г., се навършиха 25 години от създаването на Инспекцията за държавен контрол и сертификация на военна и специална продукция – МО.

През далечната 1992 г., в една от най-бурните години на т.н. „преход“, Димитър Зидаров прозря бъдещето на дейностите по осигуряване и управление на качеството на продуктите и услугите, доставяни и осигурявани за Въоръжените сили на страната. Той създаде Инспекцията, която интегрира в себе си както дейностите, така и отговорността да гарантира, че Българската армия ще получава единствено и само, винаги и на най-изгодна цена, най-доброто за удовлетворяване на своите потребности. Приетият от всички служители интегриран, комплексен, системен подход по отношение на осигуряването на качеството не само на доставяното въоръжение и бойна техника, но и на изграждането на войсковата инфраструктура и контрола на хранителните продукти за личния състав на войсковите поделения, още през тази, далечната 1992 г., ни постави на едно ниво с най-добрите практики в целия свят и най-вече по отношение на страните-членки на НАТО, организацията, към която се присъединихме след 12 години!

Създаденото от Димитър Зидаров беше развито и утвърдено чрез активната и целенасочена дейност на о.р. полковник доцент д-р Атанас Джапунов, благодарение на който бяха въведени в Министерството на отбраната най-новите, съвременни и световно признати дейности и практики в областта на осигуряването и управлението на качеството на продуктите и услугите. Служителите на Инспекцията като Емил Илиев, Емил Петров, Кирил Стойчев, Димитър Димитров, Андрей Йорданов, Тане Танев, Николай Миладинов и много други получиха най-високи оценки от световните лидери в разглежданата област при тяхното удостояване с признанието да станат едни от най-добрите в страната водещи одитори за оценка на системите за осигуряване и управление на качеството.

Кирил Стойчев имаше честта и удоволствието да „наследи“ както тези прекрасни традиции, така и да работи с чудесните професионалисти в тази водеща в министерството организация – Инспекцията за държавен контрол и сертификация на военна и специална продукция. Събитията обаче се развиха стремително в рамките на една година, в която трябваше всеки ден да се обяснява на всички „знаещи“ и най-вече на незнаещите, както и на взимащите решение, че това е бъдещето на осигуряването на потребностите на въоръжените сили с продукти и услуги, отговарящи на техните очаквания, за да изградят адекватни на заплахите отбранителни способности.

В резултат на всичко това, на 16 септември 1999 г., правителството взе решение от всичките десетки служители на Инспекцията да останат само 10 (десет) служители! Случилото се беше ужасно и никой не бе в състояние да върне нещата назад. Никой не беше в състояние да обясни на нашите военнослужещи, че губят своята гаранция и увереност, че притежават и използват въоръжение и бойна техника, които ще гарантират тяхното здраве и живот при изпълнение на мисиите и задачите, които са им възложени, в страната и в чужбина. Шокът беше огромен, изключителен или както и да наречем случилото се, беше унищожена ефективно действаща, изпреварила времето си с повече от 10 (десет) години структура в министерството на отбраната, с чиято дейност се гарантираше, на първо място, здравето и живота на военнослужещите, вярващи в и уповаващи се на използваното от тях въоръжение и техника.

Но „камъкът тежи на мястото си“! На основата на Инспекцията за държавен контрол и сертификация на военна и специална продукция, с помощта на знанията и опита на тези 10 (десет) служители, бяха създадени такива ключови организации в министерстото на отбраната като: дирекция „Военна стандартизация, качество и кодификация“ и дирекция „Политика по въоръженията“, които в последствие прерастнаха в дирекция „Инвестиции в отбраната“ и дирекция „Отбранителна аквизиция“. Всички те са наследници на Инспекцията, както по отношение на основната част от дейностите и функциите, така и в съответствие със завещания от Инспекцията „дух“ на професионализън и лидерска позиция в цялостната дейност на министерството.

Независимо от всички преживени трудности в живота, лични и професионални, бившите служители на Инспекцията живеят с чувство на изпълнен дълг и убеденост, че са дали най-доброто от себе си за своите другари и приятели от въоръжените сили и са готови да помагат във всички ситуации, които налагат и изискват приложение на техните компетенции.

Всички ние имаме успешна реализация в живота, след службата си в министерството, в редица сфери на обществено-икономическия и социален живот на България! И всички ние сме готови да дадем, във всеки един момент, своите опит и знания за благоденствието на нашите колеги и приятели от състава на въоръжените сили на страната! Това се очаква от нас и ние сме готови да го предоставим при посикване по всяко време и при всякакви ситуации!

В заключение, позволете ми от името на Димитър Зидаров, доцент д-р Атанас Джапунов и лично от свое име да изразя нашата най-искрена благодарност за усилията, които служителите на Инспекцията вложихте за утвърждаването на дейностите по осигуряването и управлението на качеството на отбранителните продукти като гарант на способностите на Въоръжените сили на страната. Във Ваше лице ние винаги сме намирали компетентни професионалисти и предани родолюбци, радеещи за благополучието на България. 

Позволете ни да поднесем нашите най-искрени пожелания за крепко здраве, много щастие на Вас и на Вашите близки, както и успехи в професионален план и в личния живот.

Професор д-р инж. Кирил Стойчев, д.ик.н.