Налице е информация от Министерството на околната среда и водите/МОСВ/ относно стартирали публични консултации във връзка със следните инициативи на Европейската комисия/ЕК/.

1.Актуализиране на законодателството на ЕС в областта на промишлените емисии.
С тази инициатива ЕК ще предложи начини за актуализиране на съответното законодателство, за да се гарантира, че промишлеността допринася най-добре за подобряването на околната среда в ЕС. Нейната цел е индустрията да използва най-подходящите техники за по-устойчива икономика на ЕС и по-чиста околна среда, която е от полза за здравето на гражданите. Тя ще подкрепи нулевата амбиция за замърсяване на Европейската Зелена сделка, както и политиките на ЕС в областта на енергетиката, климата и кръговата икономика. 
Консултацията е достъпна на https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-EU-rules-on-industrial-emissions-revision.

2. Устойчиви авиационни горива.
Инициативата има за цел да намали екологичния отпечатък на авиационния сектор и да му позволи да допринесе за постигането на климатичните цели на ЕС, като засили търсенето и предлагането на устойчиви авиационни горива в ЕС. Наистина, устойчивите авиационни горива имат потенциал да дадат важен принос за намаляване на емисиите от авиацията. Към днешна дата обаче този потенциал е до голяма степен неизползван, тъй като устойчивите авиационни горива представляват едва 0,05% от общия разход на реактивно гориво. Консултацията е достъпна на https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12303-ReFuelEU-Aviation-Sustainable-Aviation-Fuels.

Предложения и коментари по двете консултации могат да се изпращат в продължение на 4 седмици - до 21 Април 2020 (полунощ брюкселско време). 
Получените коментари ще бъдат използвани при по-нататъшната подготовка и прецизиране на инициативите. Комисията ще обобщи получените предложения и коментари в обобщен доклад, в който ще обясни как те ще бъдат взети предвид и, ако е приложимо, защо определени предложения не могат да бъдат взети под внимание. Предложенията и коментарите ще бъдат публикувани на сайта за консултации, поради което следва да отговарят на съответните правила.