Климатични промени

16
Юни '13

В Брюксел правят пилотни проучвания чрез компютърни моделиране на атмосферата

30
Май '13

Европейският комисар по действията за климата Кони Хедегор поставя началото на серия публични прояви за ангажиране на европейските граждани в дебата за изменението на климата и за насърчаване на индивидуалните действия за борба с него. През следващите два месеца комисар Хедегор ще проведе диалози с граждани, предприятия и органи в пет страни от Източна и Южна Европа, посветени на начините за ускоряване на действията за борба с изменението на климата.

23
Май '13

България е на мнение, че формата на новото глобално споразумение по изменение на климата от 2015 г. трябва да бъде правно-обвързващ протокол, който да включва всички оъществени елементи, договорени на 17-ата Конференция на страните, проведена в Дъблин

05
Апр '13

В края на 2011 г. в Дърбан договарящите се страни започнаха под егидата на ООН преговори по новото споразумение в областта на климата. Обществената консултация съвпада с очакваното активизиране на преговорите през тази година.

05
Апр '13

Европейската комисия предприе първата стъпка към разработването на рамка за политиките на Европейския съюз в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г. Тя прие Зелена книга, с която поставя началото на обществена консултация относно съдържанието на рамката за 2030 г. Комисията също така публикува съобщение за консултация относно бъдещето на улавянето и съхранението на въглероден диоксид (УСВД) в Европа, с което се цели да започне дебат по възможните варианти да се гарантира своевременното развитие в тази област. Накрая, Комисията прие доклад за оценка на напредъка на държавите членки по техните цели до 2020 г. за енергията от възобновяеми източници, както и доклади относно устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса, потребявани в ЕС. Консултацията ще продължи до 2 юли 2013 г.