Климатични промени

23
Май '13

България е на мнение, че формата на новото глобално споразумение по изменение на климата от 2015 г. трябва да бъде правно-обвързващ протокол, който да включва всички оъществени елементи, договорени на 17-ата Конференция на страните, проведена в Дъблин

05
Апр '13

В края на 2011 г. в Дърбан договарящите се страни започнаха под егидата на ООН преговори по новото споразумение в областта на климата. Обществената консултация съвпада с очакваното активизиране на преговорите през тази година.

05
Апр '13

Европейската комисия предприе първата стъпка към разработването на рамка за политиките на Европейския съюз в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г. Тя прие Зелена книга, с която поставя началото на обществена консултация относно съдържанието на рамката за 2030 г. Комисията също така публикува съобщение за консултация относно бъдещето на улавянето и съхранението на въглероден диоксид (УСВД) в Европа, с което се цели да започне дебат по възможните варианти да се гарантира своевременното развитие в тази област. Накрая, Комисията прие доклад за оценка на напредъка на държавите членки по техните цели до 2020 г. за енергията от възобновяеми източници, както и доклади относно устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса, потребявани в ЕС. Консултацията ще продължи до 2 юли 2013 г.

07
Ян '13

Експертите са изправени през ново предизвикателство – да увеличат производството на продоволствия

01
Ян '13

Климатичните промени стават важен приоритет за правителствата

Наводнения, повишаване на морското равнище, ерозия на почвата, мраз, пек, суша и глад. Не можем да избегнем това - климатичните изменения правят природата по-сурова – от жегите в Русия, предизвикали опустошителни пожари, до наводненията в Пакистан, ураганите в Америка, циклоните в Австралия или арктическия студ в Европа днес.Въпросът не е дали ще има ефект върху земята, а до каква степен ще бъде засегната.