Председателят на Комисията по околна среда Ивелина Василева каза, че преходът към кръговата икономика е свързан с промяна на производствения модел и навлизането на иновации и изтъкна, че екоиновациите ще са силен двигател на този процес, защото те имат място в производството, земеделието, енергопроизводство и бита.

Бъдещето е на компаниите, които прилагат тези технологии. Вече и български  производители насочват поглед към иновативни технологии, които отговарят на целите и принципите за ефективно управление на ресурсите, каза Василева на форум "Кръгова икономика и околна среда, 2018". Тя посочи,  че тази тема все още не е достатъчно опозната, но е от особена важност в контекста на стремежа към ефективно управление на ресурсите и прехода към кръгова икономика. Тази икономика е понятие, което стои далеч от много хора, но е необходимост, която трябва да навлезе в живота,  в начина на производство и правене на бизнес, добави тя. Василева напомни, че в европейските нормативни документи са заложени цели и срокове за въвеждането на принципите и  постигането на идеята  отпадъкът да бъде третиран като ресурс.

Мини пакетът "Отпадъци" беше приет и в него са заложени конкретни цели, свързани с рециклирането - намаляване и елиминиране на депонирането на битовите отпадъци, като до 2030 г. трябва да се постигне минимум 60 процента рециклиране на такива отпадъци. Според оценката на въздействието, направена от ЕК при подготовката на пакета "Кръгова икономика", до 2035 г. икономическите ползи за обществото са видими и те са свързани със създаването на нови "зелени" работни места - повече от 100 000 в сектора на управление на отпадъци,  генериране на финансови ползи - повече от пет милиарда евро от прилагането на целите за кръговата икономика, както и със спестяването на емисиите от въглероден диоксид - повече от 300 млн. тона, след въвеждането на нови екотехнологии за управление на отпадъците.

Василева сподели опита в комисията в законотворческата сфера и изтъкна, че Законът за управление на отпадъците в пълна степен транспонира европейското законодателство. Тя съобщи, че предстои транспониране на нови текстове, приети на европейско ниво. Освен това Василева информира, че практически в комисията вече се прилагат екоиновации като кафето се предлага в чаши, които след това могат да бъдат консумирани. Те са произведени от български млади предприемачи по иновативна технология.