Комисията за защита на конкуренцията/КЗК/ забрани сделката между ЕМКО и "Дунарит", съобщи антимонополният орган.

Аргументите в становището на КЗК са, че сделката води до хоризонтално припокриване в дейността на двете дружества при производството на определени видове специална продукция и участниците в концентрацията се явяват близки конкуренти по отношение на тези продукти. Посочено е засилване стопанската мощ на концентриращите се предприятия в обединена група, което би им позволило да осъществяват независимо пазарно поведение от своите местни конкуренти. Както и "господстващо положение при производството на някои обособени видове отбранителни продукти, за които всеки от тях се явява единствен производител в страната". Препозиционирането и разширяването на портфолиото на продуктите, произвеждани от участниците в концентрацията, може да стимулира обединената група да увеличи цените и промени условията на кооперирани доставки, които са значими за развитието на този сектор. Решението на "Дунарит" да влезе в групата на "ЕМКО" е да привличе надежден партньор, който ще  финансира модернизира дейността на русенския завод. Вложените инвестиции за модернизиране на съществуващите и въвеждане на нови технологии и продукти ще увеличи капацитета за производство на специална продукция. Друг аргумент за сключване на сделка е да се защитят и гарантират правата и интересите на двете страни, както и на КТБ АД (в несъстоятелност) чрез погасяване на задълженията на „Хедж Инвестмънт България“ АД към банката.

В КЗК са категорични, че планираната концентрация между ЕМКО и "Дунарит" ще окаже въздействие на пазара на производство и реализация на специална продукция, което е в противоречие с европейската доктрина, че хоризонталната концентрация, каквато се явява тази, може да доведе до значително възпрепятстване на ефективната конкуренция. Дори без да влизат в споразумения или да прибягват до съгласувани практики, двете дружества могат да окажат влияние на пазара в ущърб на потребителите.

Анализът на Комисията установи, че в резултат на сделката ще се обединяват двама между петте основни производители на специална продукция в България. Преди нотифицираната операция водещ производител е „Арсенал“ с пазарен дял между 20 и 30%, като "ЕМКО" и "Дунарит" заемат втора и четвърта позиция с пазарни дялове съответно между 20 и 30% и 10 и 20%.

При евентуална сделка съвкупният пазарен дял на обединената група, изчислен на база стойност на произведената специална продукция през 2014 г., ще бъде между 30 и 40%, който ѝ отрежда лидерска позиция в производството на такава продукция. Този дял е сравнително близо до онези 40%, които според методиката на КЗК пораждат опасения за установяване или засилване на господстващо положение. В Комисията се позовават и на нови данни, според които и двете дружества в концентрацията бележат ръст в производството на специална продукция, което обосновано предполага и формирането на по-голям пазарен дял за тази година. 

При по-тясна сегментация на пазара на производство на специална продукция по групи, ЕМКО се явява единствен производител в страната на минохвъргачки (81мм, 82 мм и 120мм) и на следните боеприпаси 125 мм изстрел ОФ 19, 125 мм ОФ 26, а „Дунарит“ АД от своя страна е единствен производител на практическа авиационна бомба (П-50-75 Д), практическа авиационна бомба (П-50-75 Н), БетАБ-500; ОФАБ 250-270, ОФАБ 100-120, ФАБ 500 М. Комисията приема, че ЕМКО и „Дунарит“ са с господстващо положение при производството на тези обособени видове отбранителни продукти.

В анализа на Комисията се посочва, че е налице хоризонтално припокриване в дейността на двете дружества при производството на определени видове специална продукция, а именно: авиационна ракета С-8КОМ, 122мм изстрел с ОФ граната, 100 мм изстрел с осколочен заряд, 125 мм кумулативен изстрел за танк Т-72; 125мм APFSDS-T за танк Т-72; РГД ръчна граната нападателна, РГО - ръчна граната отбранителна.

В резултат на планираната сделка "ЕМКО" ще придобие контрол върху свой пряк конкурент – "Дунарит", и ще се елиминира взаимния конкурентен натиск, който съществува между тях преди сделката, посочват от антимонополния орган. В КЗК са убедени, че докато двете дружества преди сделката са имали конкурентни цени на произвежданите и припокриващи се специални продукти, то при концентрацията, за търговците (клиенти)  чувствително ще се намали възможността да намират алтернативи.

В КЗК допускат, че ЕМКО и "Дунарит" могат да осъществяват независимо пазарно поведение от своите местни конкуренти. След придобиването от страна на ЕМКО на съществуващите производствени мощности и портфолио на "Дунарит" ще позволи по бърз и ефективен начин на новата група да разшири своята производствена програма и е възможно част от изделията да нямат конкурент-производител на българския пазар.

Комисията установи, че реализацията на специалната продукция е извън територията на България и извън ЕС, но след като договорите за реализация са на базата на търгове, то българските производители и търговци се конкурират помежду си, но са и в съревнование с участници в конкретен търг от други държави. ЕМКО, придобивайки контрол върху "Дунарит", ще разшири предлаганото от него портфолио от специална продукция, от което произтича изводът, че концентрацията ще води и до конгломератни ефекти.

В КЗК са на мнение, че планираната сделка може да доведе до повишаване разходите на конкурентите, с които ЕМКО и "Дунарит" имат „кооперирани доставки/изделия“, като се ограничи достъпа им до важни за производствената им дейност продукти, които до този момент са получавали от друг местен производител (напр. от "Дунарит"). Също така може да се очаква, че придобиваното предприятие ще има стимул да промени търговската си политика в посока намаляване на взаимоотношенията с трети страни за сметка на отношенията в новосъздадената обединена група, пише в правното становище на антимонополната комисия.

В Комисията смятат, че обединените производствени ресурси и пазарни позиции биха позволили на новата група да предлага на конкурентите продукти (в обхвата на „кооперираните доставки“), при условия и цени (вкл. тяхното повишаване), каквито не биха съществували в отсъствие на сделка. Следователно може да се приеме, че конкурентите ще бъдат поставени в неизгодно положение, вследствие на което се отслабва способността им за ефективен конкурентен натиск върху обединената група. Всяко ограничение при осъществяването на кооперирани доставки/изделия в страната е в състояние да породи проблеми в конкуренцията с останалите държави на международния пазар и ще се отрази негативно на българския износ, предупреждават от КЗК.

В ЕМКО не са съгласни и с други заключения в становището на КЗК, които се отнасят например до пазара на производство и реализация на специална продукция. Аргументът им е, че  Комисията трябва да оценява ефекта на сделките върху конкурентната среда на територията на страната. В подкрепа на това те посочват заявеното от „Терем“ ЕАД становище, че не е конкурент на ЕМКО и „Дунарит“, защото дружеството е специализирано в ремонт, модернизация и утилизация на въоръжение и военна техника на Българската армия.