Миграционният натиск, корупцията, кибер сигурността са сред основните акценти в актуализараната стратегия за национална сигурност, одобрена от парламента.

 

Проекта със "за" подкрепиха 118 депутати, против бяха четирима, въздържаха се 35. Документът е с времеви хоризонт до 2025 г. и е предложен от Министерския съвет.    Сигурността на гражданите, обществените и икономическите аспекти също са изведени на предно място. Включват се и нови политики като транспортната сигурност, управлението при кризи, младежта и спорта и защита на националните архиви като част от културно-историческото наследство.

Предвидено е поетапно увеличаване на бюджета за отбрана до 2 на сто от БВП на страната. Заложено е и придобиване на нови основни бойни платформи, цялостна модернизация на въоръжените сили. Акцентира се върху значението от създаване на система за прозрачен, ясен подбор и кариерно развитие на военнослужещите и цивилните, както и тяхното мотивиране.

Миграцията се превръща в дългосрочен задълбочаващ се проблем с риск, ако не се управлява, да се превърне в стратегическа заплаха за демократичните общества и икономиките в транзитните и приемащите държави, е записано в актуализацията. Отчита се, че ситуацията в Близкия Изток, Централна Азия и Африка генерира рискове от повишаване на миграционния натиск, който влияе негативно върху сигурността на държавите в Европа, в т.ч. и България.

На фокус са и българските граждани, българските общности зад граница и българските национални малцинства в държавите, в които имат законово признат статут, като се подчертава, че те се нуждаят от по-голямо и адекватно на съвременните реалности внимание от държавата ни.

Корупцията, в частност корупцията по високите етажи, остава един от основните проблеми на съвременното българско общество. Нейното разпространяване е следствие от непрозрачната промяна на собствеността, неадекватното регулиране на обществените и икономическите отношения, неефективния контрол и пропуските в правораздаването. Един от начините за борба с явлението, записан в стратегията, е ефективното функциониране на единния антикорупционен орган.

Органите за банков и финансов надзор защитават интересите на вложителите, инвеститорите, застрахованите и осигурените лица и насочват усилията си към поддържането на стабилността на финансовата система и финансовите пазари и на доверието в тях, предвижда подобреният вариант.

Предпоставка за високо качество на социалната сигурност е модернизирането на основното, средното и висшето образование чрез стриктно прилагане на националните стандарти както в предучилищното и училищното образование, така и във висшите училища. Основен акцент се поставя върху равния достъп до качествено образование, ограничаване на неграмотността, предотвратяване на ранното отпадане на деца от образователната система.

В документа е разписано, че страната ни спазва ангажименти по европейска директива за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита, което включва осъществяване на контрол върху достъпа до стратегически обекти и проучване на възможностите за съвместна дейност между публичния и частния сектор, базирани на взаимен интерес и експертни умения на партньорите за гарантиране защитата на обществените интереси. Националната политика за управление на кризи е задължение на Министерския съвет и се основава на непрекъснат мониторинг на потенциални и развиващи се кризи.

От левицата коментираха промените като хаотично избрани в по-голямата си част политики, видяха и липса на капацитет на изпълнителната власт да изготви качествен документ.Иван Иванов настоя да се предвиди Черноморският регион да не се милитаризира - отхвърлено от мнозинството. Сред недостатъците колегата му Славчо Велков отбеляза липсата на  "прозорец" за актуализация във връзка с динамиката на средата за сигурност.  През 2005-2009 г. нямахме стратегия за националната сигурност, но имахме сигурност, заяви Драгомир Стойнев в отговор на Димитър Лазаров от ГЕРБ.

Документът е в резултат на общо съгласие, постигнато на КСНС миналата година в отговор на променената среда за сигурност, припомни Мустафа Карадайъ. Председателят на ДПС препоръча наред с приемането на актуализацията да започне подготовката на нова, защото рисковете се променят бързо.