В изпълнение на поставените си цели Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ (СБОИ) се стреми да се развие и послужи като законосъобразен форум за обмен на идеи между държавните органи и индустрията за решаване на проблеми, свързани с отбранителната индустрия и с отбраната и сигурността на Република България и за постигане на устойчиво развитие на отрасъла.

В тази връзка, СБОИ организира на 20 септември 2018 г., от 09:00 ч., в Централен Военен Клуб, под патронажа на заместник министър-председателя и министър на отбраната и министъра на икономиката, проведеждането на национална конференция с международно участие „Отбранителната индустрия лидер на иновациите в България“. В конференцията е поканен да участва и Президента на Република България и Върховен Главнокомандващ на Въоръжените сили. Основните цели за провеждането на конференцията са:

  1. Представяне на Европейската програма за отбранително индустриално развитие и нейната роля за укрепване на националните и европейски отбранителни способности.
  2. Запознаване с възможностите на българската отбранително-технологична индустриална база за реализацията на инвестиционния проект на МО: "Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада".
  3. Предоставяне на възможност за изява на младите таланти от висшите учебни заведения и научно-изследователските институти в подкрепа на развитието на икономическите основи на сигурността и отбраната.

В Пленарната сесия са включени доклади на представители на МО, МИ, СБОИ и чуждестранни фирми - SAFRAN. Идеята е чуждестранните фирми да представят организацията в техните компании относно иновациите, кооперирането с партньори, участието в проекти към европейската агенция по отбрана и др. МО ще представи инвестиционните проекти на министерството. МИ ще запознае присъстващите с Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана за повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната индустрия. Доклада на СБОИ ще акцентира върху новите разработки на фирмите, капацитети и възможности, успехи на международните пазари, установени дълготрайни партньорства с международно утвърдени компании и др.

В Тематична Сесия I ще се представят конкретните възможности на членовете на Сдружението за участие в инвестиционния проект на МО за придобиване на бойни бронирани и специални машини за окомплектоване на батальонните бойни групи на министерството. Доклади ще изнесат ТЕРЕМ, САМЕЛ-90, АРКУС, АРСЕНАЛ, international armored group, ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП, ОПТИКС, ЧЕРНО МОРЕ.

В Тематична Сесия II се предвижда млади учени да представят свои разработки от организационен, технически и технологичен характер, които могат да бъдат използвани (или вече са използвани) в отбранителната индустрия, в областите: Мехатроника; Оптико електронни прибори и системи и Информационни и комуникационни технологии. В тази сесия доклади ще представят учени от: Химикотехнологичния и металургичен университет, Института по електрохимия и енергийни системи - БАН; Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро - и аеродинамика – БАН, както и млади представители на фирмите-членове на СБОИ.

Членове на СБОИ са най-големите производители в страната на отбранителни продукти. През изминалата 2017 г. нашият оборот от отбранителни продукти е над 1 млрд. евро, а като прибавим и т.н. „цивилна“ сфера, обема на произвежданите от нас продукти и осигурявани услуги надхвърля 1,5 млрд. евро. Тези резултати представляват над 10% (ако трябва да сме точни 11,3%) от относителния дял в добавената стойност на икономиката на страната на индустриалния сектор, който представлява 26,3% от стойността на БВП –50 427 млн. евро за 2017 г. Или ако трябва да сме още по-точни, ние осигуряваме 2,97% от БВП на страната. Членовете на Сдружението произвеждат и реализират (включително и най вече на Европейския пазар и този в САЩ), в стойностно и продуктово отношение, над 95 % от обема на произвежданата в страната отбранителна продукция в над 120 страни по света.

В дружествата-членове на Сдружението работят над 30 000 работници и служители. Заедно с поддоставчиците в страната те са няколко десетки хиляди повече. Над 90 % от работещите в нашите дружества са научно-технически и производствен персонал, гарантиращ разработването и производството на високо-технологични, качествени, и в много случаи нямащи аналог в света, отбранителни продукти. Със своята дейност членовете на Сдружението са в основата на местните икономики на цели областни центрове в Централна и Северна България, гарантираща тяхната икономическа стабилност и социален мир. През последните 5 години нашите дружества са инвестирали над 500 млн. лв. за изграждане на съвременни производствени мощности и създаване и придобиване на върхови технологии, утвърждаващи ги на международните пазари като лидери в съответните пазарни ниши. Ние сме единственият представител на България в Европейската Асоциация на Аерокосмическите и Отбранителни индустрии.

1

Програма за провеждане на национална конференция с международно участие „Отбранителната индустрия - лидер на иновациите в България“

09:00 - 09:30 Регистриране на участниците

09:30 – 09:45 Официално откриване Съпредседател на СБОИ

09:45 – 10:00 Приветствие от Президента на Република България господин Румен Радев

10:00 – 10:15 Приветствие от името на заместник-министър председателя и министър на отбраната Анатолий Величков /Заместник министър на отбраната/

10:15 – 10:30 Приветствие от името на министъра на икономиката Лъчезар Борисов

Пленарна сесия: Ролята на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната за укрепване на националните и

европейските отбранителни способности

МодераторНиколай Ибушев /Съпредседател на СБОИ/

10:30 – 10:50 Основни инвестиционни проекти на министерството на отбраната - Дирекция „Проектно управление“ - МО

10:50 – 11:10 Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейски фонд за отбрана за повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната индустрия - Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ - МИ

11.10 – 11:30 Потенциала на Българската отбранителна индустрия Стефан Воденичаров /съпредседател на СБОИ/

11:45 – 12:00 Доклад от SAFRAN Olivier Lafaye /вицепрезидент/

13:30 – 16:00 Тематична Сесия I: Възможностите на българската отбранително-технологична индустриална база за реализацията на

инвестиционния проект на МО: "Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада"

Модератор: Петър Георгиев /Самел-90, Самоков/

13:30 – 13:45 Представяне на възможностите на „ТЕРЕМ“ АД за участие в проекта Иван Досков

И т.н.