Правителството утвърди подписаните през м. август 2013 г. два меморандума за разбирателство - оперативен и функционален, между министерствата на отбраната на България, Гърция и Полша, свързани с администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Страна по функционалния меморандум е и Щабът на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията, който е натоварен да координира взаимодействието и взаимовръзките между всички подобни центрове. Кабинетът предлага на Народното събрание да ратифицира оперативния меморандум, съобщи пресслужбата на кабинета. Изграждането на Центъра е декларирано от България на срещата на върха на НАТО в Чикаго като част от проектите от инициативата "Интелигентна отбрана". В качеството си на страна-домакин, България осигурява първоначалното финансиране, логистично осигуряване и инфраструктура за изграждането на Центъра. Като подготвителен етап, през 2012 г. беше създаден Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. След акредитирането му от Алианса, разходите за неговото функциониране ще се разпределят на пропорционален принцип между спонсориращите страни. Мисията на Центъра е чрез съвместно партньорство да служи като катализатор за усъвършенстване на способностите на НАТО, страните-членки и партньорите в областта на управлението на кризи и реагирането при бедствия.