Лице, получило разрешение за производство или за ремонтни дейности, което дезактивира огнестрелно оръжие в нарушение на техническите спецификации се наказва с глоба от 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 3000 лв. Това реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

 

При повторно нарушение депутатите предвидиха наказанието да е глоба от 2000 лв. и/или имуществена санкция 6000 лв., както и отнемане на разрешението за производство или за ремонтна дейност за срок до една година. Лице, което съхранява и транспортира собствени дезактивирани огнестрелни оръжия на територията на България без нанесена обща уникална маркировка от съответния компетентен орган на държавата членка, в която пребивава, се наказва с глоба от 500 лв. и/или с имуществена санкция от  2000 лв.   При повторно нарушение глобата е двойна - 1000 лв. и/или имуществена санкция -  4000 лв.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, издава сертификат за дезактивиране или мотивиран отказ в двуседмичен срок от подаване на заявлението. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Сертификатът за дезактивиране е безсрочен и придружава съответното огнестрелно оръжие, за което се отнася, включително при прехвърляне на собствеността.