Минната индустрия има стратегическо значение за икономиката на страната.

Тя е важен фактор за икономическа стабилност и енергийна независимост. Ключовата роля на отрасъла като база за развитието на всяка индустрия: добивът на полезни изкопаеми, изчислен на глава от населението, отбелязва устойчив ръст през последното десетилетие; производителността на труда е близо 2.5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор; средната годишна работна заплата е една от най-високите в България.

Приходите от концесии също отбелязват ръст - от около 70 млн. лв. преди няколко години до близо 100 млн. лв. през 2017 г. По думите на министър Петкова тези числа са доказателство, че секторът се развива стабилно и устойчиво. През 2015 г. е актуализирана минната стратегия, благодарение на което секторът разполага с ясна визия за своето развитие до 2030 г. Промените в Наказателния кодекс, които инкриминират незаконния добив на подземни богатства, също съдействат за по-добри условия за растеж на фирмите, които работят на светло.

Министерството на енергетиката полага усилия за защита на големите горивни инсталации във връзка с гласуваните на европейско равнище промени в документа за най-добри налични техники. Това засяга работата на топлоелектрическите централи, които осигуряват около 40% от енергията в страната, а оттам - и работата на сериозна част от българския въгледобив.