Комисията предлага мерки на политиката, помагащи на европейската стоманодобивна промишленост да преодолее сериозните предизвикателства, дължащи се до голяма степен на световния свръхкапацитет.  Европейската комисия представи съобщение, в което посочва как европейският стоманодобив може да преодолее краткосрочните и дългосрочните предизвикателства с помощта на държавите членки и институциите на ЕС.

Нужни са общи усилия за преодоляването на тези сериозни предизвикателства, произтичащи от световния свръхкапацитет, драстичното увеличение на износа и безпрецедентната вълна от нелоялни търговски практики. Високите разходи за енергия и променящите се условия на пазара налагат на енергоемките отрасли да се приспособят и да правят нововъведения, за да осигурят своята конкурентоспособност и устойчивост в дългосрочен план. Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Трябва да положим повече усилия и да помогнем на стоманодобивната промишленост и други енергоемки промишлени отрасли да се приспособят, да правят нововъведения и да се конкурират въз основа на качество, авангардни технологии, ефективно производство и висококвалифицирана работна ръка.“ Достигнали сме рекордно равнище на антидъмпингови мерки за продукти от стомана и Комисията е решена да възстанови равнопоставените условия на конкуренция в световен мащаб. Ще предприемем стъпки за по-нататъшното рационализиране на нашите процедури, но държавите членки също трябва да действат съвместно и неотложно да приемат нашето законодателно предложение за модернизиране на инструментите на ЕС за търговска защита и за превръщане на по-справедливата търговия в реалност.“ Комисията вече работи с решителност и помага на стоманодобивната промишленост да преодолее краткосрочните предизвикателствата. Със Съобщението „Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“ Комисията обявява нови краткосрочни мерки, които ще укрепят защитата на ЕС срещу нелоялните търговски практики, както и дългосрочни действия за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост на енергоемките отрасли като стоманата:
Защита срещу нелоялни търговски практики: Комисията вече налага рекорден брой мерки за компенсиране на вредния ефект на дъмпинга. Въведени са 37 антидъмпингови и антисубсидийни мерки, отнасящи се до продукти от стомана (от които 16 за внос на стомана от Китай).

Комисията ще ускори още повече приемането на антидъмпингови мерки и има готовност да направи допълнителни предложения за ускоряване на цялостната процедура и за подобряване на ефективността на настоящата система. Крайно време е реториката да бъде подкрепена с дела: бързото приемане от съзаконодателите на предложението на Комисията от 2013 г. за модернизиране на инструментите за търговска защита е от решаващо значение за рационализирането и ускоряването на процедурите, както и за повишаването на тяхната ефективност. По-специално премахването на т.нар. правило за по-ниското мито в някои случаи ще позволи да бъдат наложени по-високи антидъмпингови мита. Комисията ще предложи също система за предварителен надзор в сектора на стоманените продукти.
Мерките за предварителен надзор са част от съществуващите инструменти на ЕС за защита и могат да бъдат въведени, когато тенденциите във вноса заплашват да причинят вреда на производителите от Съюза.-
Отстраняване на причините за световния свръхкапацитет: Освен мерките,предназначени да решат проблема със световния свръхкапацитет, Комисията се е заела на
двустранно и многостранно равнище с причините, стоящи в основата му. Това става с участието на основните партньори на ЕС (Китай, Япония, Индия, Русия, Турция и Съединените щати), както и в рамките на съответните международни форуми като ОИСР и СТО. Само през IP/16/804 миналата седмица бяха проведени двустранни срещи с Китай и Япония.

Комисията ще укрепи още повече тази международна дейност, по-специално в рамките на Г-20. Инвестиции в бъдещите решения и технологии за по-конкурентоспособна промишленост: Дългосрочната конкурентоспособност на енергоемките отрасли зависи от способността им да развиват революционни технологии в области като енергийната ефективност или улавянето и използването на въглерод. За това са необходими повече частни и публични инвестиции в иновации, научни изследвания и нови технологии. На равнище ЕС съществуват различни финансови средства за подкрепа на стоманодобивната промишленост по пътя ѝ към модернизацията. Тези средства включват 315 милиарда евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (който вече помогна за модернизацията на
стоманодобивен завод), европейските структурни и инвестиционни фондове и програмата на ЕС за финансирането на научните изследвания „Хоризонт 2020“. В днешното съобщение ясно са посочени различните възможности. Отрасълът следва да се възползва напълно от тези възможности.
Модернизиране на стоманодобивната промишленост чрез инвестиции в хората:

За поддържането на модерна и конкурентоспособна стоманодобивна промишленост е необходима квалифицирана и добре обучена работна ръка. С предстоящата Програма за нови умения Комисията ще има за цел постигането на общ ангажимент за инвестиране в хората и в техните умения, в тясно сътрудничество с държавите членки и социалните партньори. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията и Европейският социален фонд са на разположение за подпомагането на работниците и техните местни общности, като смекчават неблагоприятните социални последици при преместване на дейности.
Целенасочените политики в области като конкуренцията, енергетиката, търговията с квоти за емисии и кръговата икономика ще подпомогнат стоманодобивната
промишленост да просперира: Нашите преработени правила за държавна помощ предоставят големи възможности на държавите членки да подкрепят трансграничните
технологии, научните изследвания и иновациите и схемите за енергия от възобновяеми източници. Предложеното преразглеждане на системата за търговия с емисии, което съзаконодателите понастоящем обсъждат, има за цел да помогне на стоманодобивния сектор и да гарантира, че той получава подходящо равнище на подкрепа в контекста на разпределянето на квоти за емисии. Политиката на Комисията в областта на изменението на климата и кръговата икономика също е от значение в този контекст.
Стоманодобивната промишленост в Европа е световен лидер в някои сегменти на продуктите от стомана, представлява 1,3 % от БВП на ЕС и през 2015 г. е осигурила около 328 000 работни места. Стоманодобивната промишленост е също важен източник на непряка заетост, тъй като тя играе съществена роля за много други промишлени сектори, като например автомобилната промишленост. Въпреки потенциала на европейската стоманодобивна промишленост и значителните усилия, положени за обновяване и модернизиране, конкурентното ѝ положение на световния пазар на стомана се влоши през последните години. Свръхпроизводството на стомана в трети страни като Китай увеличи износа, понижи цените и доведе до безпрецедентна вълна от нелоялни търговски практики, които нарушават равнопоставеността в световен мащаб.
Настоящите предизвикателства пред стоманодобивната промишленост са сериозни, но те могат да бъдат преодолени, ако всички заинтересовани страни работят заедно в дух на лоялно сътрудничество. Комисията ще продължи да наблюдава ситуацията отблизо и, при необходимост, е готова да предложи допълнителни мерки. Няма време за губене, ако искаме да запазим устойчивите работни места и икономическия растеж в Европа.