„Технологии и системи за борба срещу тероризма“ е труд за българското противопоставяне на асиметричните заплахи във всички горещи точки по света

В Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с център по хидро- и аеродинамика – БАН р азработката на технологии, изделия и системи, в областа на сигурноста и отбраната, е дейност с дългогодишни традиции, в резултат на която са създадени многобройни продукти, доказали своята полезност и възможности не само в нашата страна, но и в редица страни-членки на ЕС, НАТО и международния пазар на отбранителни изследвания и технологии. Те не само удовлетворяват високите изисквания и потребности на потребителите, но и генерират нови такива. В много от случаите тези продукти и услуги в голяма степен ускоряват процесите по реализацията на значителни достижения в научните области, в които работят служителите и работниците от Института. Не случайно в процес на предпазарна реализация в Института са 31 технологични решения, като други 22 технологии (съгласно класификацията на NASA за технологична готовност) са в основата на производството на продукти и услуги в различни сектори от националната икономика на страната.

Всичко това залегна в основите на създаването, в рамките на Центъра за анти-терористични интелигентни системи, на Концептуалните характеристики на Национална стратегия за изследвания и технологии за борба срещу тероризма, значителна част от които станаха неразделни елементи от Стратегията за изследвания и технологии в сигурността и отбраната (приета с Решение на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките от 26.06.2012 г.). Последната беше създадена по инициатива на и на основата на конкретно предложение от страна на Института (като член на Сдружение „Българска отбранителна индустрия”), и с активното участие на наши представители в процеса на нейното разработване и институционално утвърждаване.

Отчитайки гореизложеното, настоящия учебник е пореден етап от усилията на нашите учени за създаване на условия, на национално ниво, за формиране на адекватна на националните и европейски потребности политика в областта на борбата срещу тероризма, по отношение на систематизираната защита на обектите от критичната инфраструктура на страната, гарантиращи националната и технологичната ни независимост. За първи път в нашата страна се обединяват, в естествена матрица от взаимозависимости, оперативни изисквания, технологии и резултантни на тях технически решения (изделия и системи), които допринасят в максимална степен за увеличаването на жизнеспособноста на обектите от критичната инфраструктура и от там на укрепването на сигурността на страната.

Колкото до приноса на нашата страна към Европейската сигурност и отбрана, респективно, както на учените от този Институт, така и на авторите на настоящия материал, е достатъчно да се отбележи, че Европейската комисия гласува доверие към техните способности през 2011 г., предоставяйки им реализацията на проекта HOME/2010/CIPS/AG/019, по програмата „Prevention,PreparednessandConsequenceManagementofTerrorismandotherSecurity-relatedRisks

Programme”.