България има всички предпоставки за успешно развитие на минната индустрия.

За последните 16 години в сектора са инвестирани над 4 млрд. лв. и благодарение на успешната приватизация от практически ликвидирана добивната индустрия се превърна в един от основните икономически фактори, който осигурява близо 5% от брутния вътрешен продукт. В същото време страната не е имунизирана срещу световните икономически и геополитически рискове и това има своите ефекти върху добива. 

Няколко световни тенденции определят в момента развитието на минната индустрия като цяло. Един от ключовите фактори е спадът на цените на стоките на световния пазар. За последните три години петролът е поевтинял с 55%, медта – с 40%, а златото - с 20%. През последните години се забелязва и забавяне на икономическия растеж на развиващите се пазари, като през миналата година капиталовите потоци към тях дори отчетоха негативна стойност (-735 млрд. долара). Важен фактор са също геополитическите напрежения, които произтичат от миграцията към ЕС, очакваните ефекти от Брекзит, ситуацията в Украйна и доколко Русия ще успее да остане стабилен доставчик на суровини, както и нестабилността в Близкия изток, от което зависят доставките на петрол. Все по-важна роля играят технологичният прогрес и дигитализацията, които до голяма степен определя конкурентоспособността на минните технологии.

Добивната индустрия е чувствителна на геополитически промени, като основните бизнес рискове произтичат от бъдещия икономически растеж, производителността и достъпа до капитал. Като ключови фактори, които могат да повлияят на сектора е забавянето на растежа в най-големия потребител - Китай, както и неяснотите в политиката на Турция след опита за преврат.

Един от рисковете, пред които е изправена минната индустрия, е свързан с намаляващото съдържание на метал в рудите, което повишава разходите за добив и преработка. Това от своя страна води до развитие на технологиите и подобряване на производителността. Благодарение на съвременните технологии и иновациите в България се преработват медни руди с ниско съдържание на метал, каквито на много места в света се третират като отпадък. Съществуват и немалко политически рискове, главно свързани с промяна на регулаторната среда, както и опасност от ресурсен национализъм.

България има всички предпоставки за успешно развитие на минната индустрия. Един от факторите за това е достъпът до технологии. Досега в сектора са инвестирани над 4 млрд. лв. в иновации и оборудване, както и в околна среда и квалификация на персонала. Данните показват, че спадът в стойността на произведената продукция в рудодобива през 2015 г. е доста по-малък от понижението на цените на металите, което се дължи на направените иновации. По отношение на богатството на ресурсите България разполага със значителни запаси, но в глобален план е малък играч. Други предимства на местната индустрия са ефективното управление на риска и достъпът до информационни технологии. Що се отнася до човешкия капитал, проблем в страната е недостигът на подготвени средни специалисти, но пък предимство е наличието на квалифицирани висши кадри.
В страната има повече възможности за добив, отколкото се използват. Геоложкият потенциал се състои в наличието на над 60 вида суровини, които имат доказани запаси, но не се разработват. Много показателен пример е и фактът, че вносът на суровини надвишава местното производство 3.4 пъти по натурални показатели и 7.5 пъти по стойност на продукцията.