Продуктите в минерално-суровинната индустрия формират 5,5 млрд. лв. или 11 на сто от общия износ.

Основните суровини, които се добиват в България, са лигнитни въглища, оловно-цинкови руди, медни и полимедни руди, мрамор, гипс, варовик, каолин и други. Действащите концесии за добив са общо 531, а разрешенията за търсене и проучване са 96. 80% от минните дейности в страната се извършват по открит способ. Ръст с 11 на сто се отчита в общия добив на полезни изкопаеми и достигат 108 млн. тона. Повишение има в почти всички подотрасли, като най-съществено е при индустриалните минерали, където има нарастване с 34 на сто. При добива на инертни и строителни материали се отича ръст с 18 на сто.

Браншът е с най-малко действащи предприятия в страната в сравнение с останалите икономически дейности /0,1%/, но в същото време създава около 4-5 на сто от БВП. Заплащането в бранша е сред най-високото в страната. В минерално-суровинния отрасъл през 2017 г. работят около 24 000 души и още 120 000 в съпровождащите икономически дейности.

Минно-геоложкия университет е дал образованието и знанията на много голяма част от заетите в този сектор. По този начин минерално-суровинната индустрия е просперираща и редица години е гръбнак на българската икономика. Минерално-суровинната индустрия е стратегическа за българска икономика, осигурявайки около 4% от БВП, а произведената продукция е на стойност над 2,7 млрд. лв. Ключово е значението на сектора и за развитието на редица региони в страната, тъй като 50% от концесионните възнаграждения постъпват по техните бюджети. От началото на 2017 г. до края на месец юли 2018 г. приходите от концесионна дейност възлизат на над 143 млн. лв., от които по сметките на общините – повече от 71 млн. лв. Добивните предприятия в България се отличават с висока производителност, която е близо 2,5 пъти по-висока от средната за индустрията в страната. В минерално-суровинната индустрия наетите са над 22 000 човека, а общият брой на ангажираните в обслужващи бранша дейности достига до 120 000 души. Добрите резултати се дължат на технологичното обновление, инвестициите в развитието на персонала, подобряването на условията на труд, въвеждането на модерна организация на труда, усъвършенстването на политиките за корпоративна социална отговорност и на трудолюбието на миньорите.

Намаляващият брой трудови злополуки в сектора подсказва, че е необходимо предприятията в бранша да продължат да инвестират в превенцията на трудовия травматизъм, да оценяват рисковете на работната среда и да предприемат ефективни мерки за тяхното намаляване.