Горубсо-Мадан” АД търси метални полезни изкопаеми в площ „Бориева-изток”, на територията на община Мадан, област Смолян.

Разрешението се предоставя за срок от 3 години. За периода дружеството ще вложи 285 хил. лева в търсещи и проучвателни дейности.

Три години „Каолин“ ЕАД ще търси неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ „Раюв камък“ на територията на община Елена, област Велико Търново. Дружеството ще вложи минимум 89,8 хил. лв. в проучването.

В площ „Струдин“, разположена в землището на село Струпец, област Сливен, „Динас“ АД ще проучва една година строителни материали. Ще бъдат вложени 21,4 хил. лв.

„Сафир-СС-2000“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Петковото-2“, разположена в землището на с. Кобилино, област Хасково. Разрешението се предоставя за две години, като инвестицията е минимум 22 хил. лв.

Две години „Аидалес 21“ АД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Билото-2“, разположена в землищата на селата Кобилино и Черни рид, община Ивайловград, като в проучвателните дейности ще бъдат вложени минимум 20 270 лв.

Дружеството „Биоминерал” ООД е новият концесионер на находищата „Ябланица” и „Нановица“, от които се добиват скалнооблицовъчни материали – варовици, реши още правителството, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна. Находище „Ябланица“ се намира в едноименната община, област Ловеч, а находище „Нановица“ се намира в същата област, в община Тетевен. Двете концесии са предоставени през август 2007 г. на „Седимент приват“ АД за 25 г. С днешното правтелствено решение правата по тези концесии се прехвърлят изцяло на „Биоминерал“ ООД. Министерският съвет има предложение до новия концесионер за промяна на за банковата гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения. Така ще бъдат обезпечени вноските за рекултивация.

С 5 години ще бъде удължен срокът на концесионния договор за добив на оловно-цинкови руди от находище „Джурково“, Пловдивска област. Промяната е по искане на концесионера. Със същото решение се предвиждат и изменения по отношение на концесионното плащане и банковите гаранции. Целта е договорът да бъде приведен в съответствие с действащото законодателство.