Кабинетът прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия с визия до 2030 г.

 

Основен приоритет е устойчивото развитие на минната индустрия в България. За целта се предвижда осигуряване на балансиран икономически, социално и екологично отговорен подход към проучването, добива и преработката на подземни богатства в страната. Ще бъде въведена ефективна система за контрол на дейностите по проучване, добив и преработка на подземните богатства. Един от основните акценти на стратегията е и превенция на незаконния добив в страната.

Ще бъдат създадени условия за работата на отрасъла с грижа за околната среда, свеждайки до минимум последствията от добивната дейност и осигурявайки рекултивацията на миннодобивните площи. Освен това правителството одобри издаването на две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

„Булгнайс“ ООД ще проучва наличието на скалнооблицовъчни материали в площта „Акация“, разположена в землището на с. Покрован, община Ивайловград. Разрешението се предоставя за срок от една година, като очакваният размер на инвестициите е над 25 000 лева. Предвидените мероприятия по опазване на околната среда за срока на договора са за близо 2500 лева.

За срок от три години „Лъки инвест“ АД, гр. Лъки, получава разрешение да търси и проучва метални полезни изкопаеми в площта „Лъки“, разположена в землищата на селата Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица и Манастир, община Лъки, и с. Богутево, община Чепеларе. Общата стойност на планираните разходи за търсещо-проучвателни работи е 750 000 лева, а сумата за дейности по опазване на околната среда и рекултивация възлиза на 10 000 лева.