Влиза в сила новият регламент, предложен от Европейската комисия през май 2016 г., с който се прекратява необоснованото блокиране на географски принцип в рамките на ЕС.

Повече няма да се срещат уебсайтове, които не допускат достъп на географски принцип или пренасочват сърфиращите само защото те - или издателя на кредитната им карта - са от друга държава. Където и да се намират в ЕС, те ще могат да имат онлайн достъп до стоките и услугите. По този повод заместник-председателят на комисията по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип, комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Бенковска, комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха: "През 2015 г. 63 процента от уебсайтовете не са позволявали на потребителите да купуват на тях от друга държава от ЕС. В резултат две трети от желаещите да пазаруват онлайн в чужбина не са могли да направят това. На 3 декември на тази практика ще се сложи край. Ние желаем в Европа да няма бариери, което означава и премахване на бариерите пред пазаруването онлайн.

Успоредно с премахването на таксите за роуминг, с новите норми за защита на данните и с възможността за гражданите да пътуват в чужбина със своето онлайн съдържание, прекратяването на необоснованото блокиране на географски принцип е друга важна инициатива за превръщането на цифровия единен пазар в реалност за всички - с конкретни преимущества за хората и бизнеса. С новите норми потребителите ще получат възможност за по-голям избор на продукти на конкурентни цени и следователно - за по-добри оферти. В същото време клиентската база на бизнеса ще надхвърли националните граници, с което ще се понижат разходите по сделките и административните разходи на дружествата. Регламентът е част от по-мащабните действия на ЕС за насърчаване на електронната търговия и улесняване на покупко-продажбата онлайн в единния пазар, сред които са мерки за по-добра защита на пазаруващите онлайн, за по-достъпни услуги за доставяне на трансгранични колетни пратки и за по-прости норми относно ДДС.

Призоваваме всички държави членки да се погрижат за ефективното прилагане на тези норми и да се възползват от всичките си правомощия за осигуряване на гладкото действие на регламента още от деня на влизането му в сила. Призоваваме също така за споразумение по хармонизираните норми за продажба на цифрови стоки и услуги и за покупки онлайн. Всички тези елементи са от огромно значение за изграждането на добре функциониращ и конкурентоспособен цифров единен пазар.

Следващи стъпки!

Прилагането на регламента се осъществява от държавите членки, които трябва да въведат необходимите структури с оглед на гладкото му действие от самото начало. По-специално, държавите членки трябва да определят правоприлагащите органи и органите за практическа помощ на потребителите. Освен това държавите членки трябва да предприемат и ефективни, съразмерни и възпиращи мерки в случай на нарушение на разпоредбите на регламента. До март 2020 г. Комисията ще извърши първи преглед на Регламента за блокирането на географски принцип. При тази оценка ще се разгледа евентуалното включване в принципа на недискриминация на достъпа до стоки и услуги на доставяните по електронен път услуги извън аудио-визуалната област като електронни книги, музика, игри, софтуер и др., чиято основна черта е защитеното с авторско право съдържание. Комисията ще проучи също така дали в други сектори като транспортните и аудио-визуалните услуги е необходимо да бъдат премахнати все още действащите необосновани ограничения, основани на националност, място на пребиваване или място на установяване.

Потребителите и предприятията - особено МСП - проявяват все по-засилен интерес към покупки или продажби в целия ЕС. Стокооборотът онлайн се увеличава с 22 на сто годишно. Често обаче търговците отказват да продават на клиенти от друга държава членка на ЕС или да приравняват цените за тях с тези за местните клиенти. С влизането в сила на 3 декември на Регламент (ЕС) 2018/302 (Регламент за блокирането на географски принцип) ще се увеличат възможностите за хората и бизнеса в рамките на вътрешния пазар на ЕС. По-специално, в него се третира проблемът с потребителите, които само заради своята националност, място на пребиваване или място на установяване не са в състояние да купуват стоки и услуги от търговци, разположени в друга държава членка, или поне - не при същите условия като гражданите на съответната държава.

През 2015 г. проучване на Комисията показа, че само 37 на сто от уебсайтовете действително са позволили на клиентите от друга държава достъп до последния етап преди приключване на покупката - въвеждането на информацията за плащане. Регламентът за блокирането на географски принцип е част от по-широк кръг от мерки за насърчаване на електронната търговия в единния пазар, сред които са преработеният регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите, новите правила за трансгранични услуги за доставка на колетни пратки, новите норми за цифровите договори и новите норми за ДДС при електронната търговия.