Финансирането по новата оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/ е договорено с ЕК в приоритетна ос "3" "Биоразнообразие" ресурсът ще бъде около 200 млн. лева. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при официалното откриване на обновения Природозащитен информационен център "Витоша" над кв. "Драгалевци". Информационният център е ремонтиран основно по проект, финансиран от ОПОС, който обхваща дейности във витошките резервати "Торфено бранище" и "Бистришко бранище", поддържания резерват "Училищна гора" край Ботевград и поддържания резерват "Богдан" до Копривщица. Общата стойност на проекта е 4 438 315 лева, а изпълнител е Регионалната инспекция по околна среда и води - София. Сред дейностите по проекта са разработване на противопожарни планове за защитени територии, маркиране на границите на резервати и екопътеки и разработване на планове за управление на защитените територии. По думите на Ивелина Василева дейностите в новата ос "Биоразнообразие" на ОПОС ще бъдат насочени към защитените зони от екомрежата НАТУРА 2000. С предвидените средства ще се подпомага изпълнението на ангажиментите ни по поддържане на защитените зони, разработването на Планове за управление за тях и прилагането на мерки за опазване на природата. В момента по приключващата ОПОС /2007-2013 г./ в приоритетна ос 3 "Биоразнообразие" се изпълняват 64 проекта, на стойност 324 млн. лева, информира министърът. Това е значителен финансов ресурс, който се предоставя на РИОСВ, на природните и националните паркове и на неправителствени организации, отбеляза тя. За нас е важно да се предприемат всички мерки и действия за съхраняване на уникалната ни природа - безспорна ценност, с която всички трябва да се гордеем, каза още Ивелина Василева. По думите й държавата ни разполага с ресурс, който в перспектива дава редица възможности на бъдещите поколения.