Министерството на околната среда и водите обяви първата си процедура по Приоритетна ос 4 на ОПОС 2014-2020  – „Превенция и управление на риска от свлачища  и наводнение“.  Тя е за изграждане на шест центъра за повишаване готовността на населението при бедствия и е на стойност 39 116 600 лв. Със средствата ще се извърши модернизация на шест от съществуващите областни обучителни центрове на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Целта е чрез добра подготовка на гражданите за реакция в кризисни ситуации, да се избегнат жертви и негативни последици върху жилищните и промишлените сгради и инфраструктурата.

 

По проекта ще бъдат модернизирани и някои от съществуващите полигони, където ще се пресъздават ситуации на разливи и наводнения,  за да бъдат обучавани гражданите в условия, близки до реалните. Предвидено е  финансиране за ремонт на съпътстващата инфраструктура, както и за доставка на оборудване,  техника и превозни средства. Бенефициент по проекта е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР). Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16 ч. на 5 февруари 2016 г.