Европейската комисия /ЕК/ прие  останалите две  оперативни програми за България - "Околна среда" и "Региони в  растеж", съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. С това решение и седемте оперативни програми на  България за периода 2014-2020 г., чиято обща стойност за  финансиране по политиката на сближаване на ЕС възлиза на 7,6  милиарда евро, вече са приети. Средствата по новата оперативна програма "Околна среда"  /ОПОС/ са 1,77 милиарда евро, от които 1,5 милиарда евро са по  линия на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния  фонд, и се допълват от национално съфинансиране.

Влагането на значителни средства в управлението на  отпадъците и водите, опазването на околната среда,  популяризирането на биоразнообразието, съхранението и качеството  на въздуха, ще допринесе за постигане на по-благоприятен за  околната среда и конкурентоспособен устойчив растеж и създаването на работни места. Освен това ще подобри значително  условията на живот на българските граждани и техния достъп до  питейна вода, канализация и услуги за управление на отпадъците, отбелязват от МОСВ. Финансирането от ЕС ще помогне също за  създаването на действащи системи за предотвратяване и управление  на риска, както и за по-добра реакция при природни бедствия  като наводнения и свлачища.  Опазването на околната среда е тема, близка до всеки -  защото всички сме ангажирани в това човешката дейност да нанася 
по-малко щети на природата. Чрез ОПОС имаме възможност да  инвестираме в подобряване на ВиК инфраструктурата,  екологосъобразно управление на отпадъците, по-чист въздух и  опазване на богатото биоразнообразие в страната. С изпълнението  на проекти по програмата се подпомага икономиката на България и  се подобряват условията за живот на гражданите, коментира  министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.