Да не се възлагат концесии при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.

Това гласува парламентът с приети на второ четене текстове от Закона за концесиите, предложени от ГЕРБ.  Депутатите записаха също, че концесиите за подземни богатства, за добив на минералнa водa и за морски плажове, които са без трансграничен интерес, се предоставят и изпълняват при условията и по реда на съответните закони /за подземните богатства, за водите и за устройството на Черноморското крайбрежие/.

Независимо от предмета й, всяка концесия може да бъде определена от концедента като запазена, при условие, че се изпълнява по програми за създаване на защитени работни места на хора с увреждания или хора в неравностойно положение. Концесионер на запазена концесия може да бъде само икономически оператор, ако най-малко 70 на сто от неговите работници и служители са хора с увреждания или в неравностойно положение.

Когато публичен орган възлага на икономически оператор както изпълнение на строителство, така и предоставяне и управление на услуги, концесията се определя като концесия за строителство.

При концесия за строителство към обекта на концесия концедентът определя концесионна територия. При концесия за услуги концесионна територия се определя само, когато това следва от естеството на обекта на концесията.