Земя и храни

19
Юли '19

73% от насипния сладолед съдържа колиформи, 36% - Escherichia сoli, показва тест на "Активни потребители".

25
Юни '19

Европейската комисия представи данните от общоевропейска проверка на състава на хранителните стоки.

19
Юни '19

Броят на хората, които са били принудени да напуснат домовете и страните си, бягайки от войни и преследвания, е достигнал 70,8 милиона, съобщи Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

14
Юни '19

Може да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и "Б", извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.

14
Юни '19

Забранява се поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни бели дюни, неподвижни дюни с тревна растителност /сиви дюни/и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", освен в случаите на разрешено строителство.