Държавите членки ще пестят време и средства чрез европейски стандарти и сертифициране, подкрепа за клъстерите, функционална специализация, съвместно провеждане на научни изследвания и на възлагане на поръчки, по-ефективни в енергиен аспект армии и ефикасно използване на космическите инфраструктури

Европейската комисия представи план за действие за засилване на ефективността и конкурентоспособността на европейския сектор на отбраната и сигурността, съобщи пресслужбата на ЕК. Предвиждат се мерки за укрепване на вътрешния пазар в областта на отбраната, за повишаване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост и за засилване на полезното взаимодействие между научноизследователските дейности за граждански и за военни цели. Проучват се и варианти за действие в редица други области като енергетиката, космическите изследвания и капацитета с двойна употреба. Комисията призовава държавните и равителствените ръководители да обсъдят предложението при заседанието на Европейския съвет през декември 2013 г. заедно с доклада, изготвен от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. За да бъде по-влиятелна, Европа се нуждае от силна и активна обща външна политика и политика на сигурност, което от своя страна изисква по-конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността. Предприетите неколкократно съкращения на бюджетите за отбрана и продължаващата разпокъсаност на пазарите в областта на отбраната в Европа застрашават европейския капацитет за поддържане на ефективна отбранителна способност и конкурентоспособността на отбранителната промишленост. Те подкопават и способността на Европа да посреща самостоятелно и ефективно новите предизвикателства, свързани със сигурността.

"Не можем да имаме необходимата тежест пред света, без да имаме обща отбранителна политика. За да я отстояваме, е необходимо да укрепим нашия сектор на отбраната и сигурността. В условия на ограничения сътрудничеството е от решаващо значение и е необходимо да постигнем баланс между амбициите и ресурсите, за да избегнем дублирането на програми. Време е да постигаме повече заедно, време е да се ангажираме и да бъдем съпричастни към едно по-широкообхватно сътрудничество в областта на отбраната. Ето това очаквам да видя по време на Европейския съвет през декември", каза председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.

"Свидетели сме на редица сериозни предизвикателства пред европейската отбранителна и промишлена база, чиито основи се подкопават поради липсата на нови програми. Нужно е съгласувано действие на европейско равнище, ако искаме Европа да съхрани промишления си капацитет, за да съумеем да посрещаме бъдещите си нужди във военната област и по този начин да подкрепяме воденето на вдъхваща доверие обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Също така е ясно, че без трайна договореност на европейско равнище действията, насочени единствено към въпросите в сферата на промишлеността и пазарите, ще имат ограничено въздействие. От изключително важно значение е европейската отбранителна промишленост да продължи да бъде водещ световен център за производство и иновации, източник на растеж и на работни места за висококвалифицирани специалисти. Това са целите, заложени в плана, който представяме днес", посочи заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни.

"ЕС си поставя за цел да действа като фактор за сигурност, както в съседство, така и в световен план, за да защитава нашите общи интереси, като същевременно допринася за международния мир и сигурност. За да можем да го постигнем, се нуждаем от капацитет, а за да имаме капацитет, от решаващо значение е да разполагаме със стабилна промишлена база. Това е и много важно с оглед на работните места, растежа и иновациите. Европейският съвет през декември 2013 г. е важен момент за обсъждане на бъдещето на сигурността и отбраната в Европа и Комисията дава сериозен принос към това, което е необходимо да се превърне в колективно усилие, предприето от държавите членки, ЕСВД и Европейската агенция по отбрана", отбеляза вЪрховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън. Разработването и поддържането на необходимите ключови технологии и капацитет надхвърлят възможностите на отделните държави членки. Въпреки че отбраната и сигурността продължават да бъдат основно въпрос от националната компетентност, Комисията е убедена, че има какво да се направи за насърчаване на европейското сътрудничество. Това придоби особена значимост след тежкия удар, който настоящата криза нанесе на този сектор от стратегическо значение за Европа като цяло. Той е и крупен промишлен сектор, чийто оборот само за 2012 г. възлиза на 96 млрд. евро. Секторът осигурява пряка заетост на около 400 000 души, а непряко генерира до 960 000 други работни места. Провежданите авангардни научни изследвания оказват значително непряко въздействие върху други сектори, като електрониката, космическите изследвания и гражданското въздухоплаване и осигуряват растеж и хиляди работни места за висококвалифицирани специалисти. С цел засилване на сътрудничеството в сектора и повишаване на неговата ефикасност Комисията възнамерява да предприеме следните инициативи:

1. Завършване изграждането на вътрешния пазар в областта на отбраната и сигурността.

2. Укрепване на конкурентоспособността на европейската промишленост с две основни направления:

- подкрепа за конкурентоспособността;

- подкрепа на малките и средни предприятия (МСП).

3. Използване на възможностите, произтичащи от полезното взаимодействие между гражданската и военната сфера.

4. Проучване на нови пътища.

Държавите членки ще пестят време и средства чрез европейски стандарти и сертифициране, подкрепа за клъстерите, функционална специализация, съвместно провеждане на научни изследвания и на възлагане на поръчки, по-ефективни в енергиен аспект армии и ефикасно използване на космическите инфраструктури. Европейските дружества, работещи в областта на отбраната, включително МСП, ще спечелят от по-добър достъп до пазарите - както в рамките на ЕС, така и извън тях, икономии от мащаба, постигани чрез стандартизацията и сертификацията, по-добър достъп до финансиране от ЕС. За европейските данъкоплатци ползи ще произтекат от по-ефективно разходване на средствата за отбрана, намаляване на дублирането на научноизследователската и развойната дейност за граждански и за военни цели, по-ефикасно използване на космическата инфраструктура. За околната среда ползите ще дойдат от постигането на намален енергиен отпечатък от страна на европейските въоръжени сили.