Министерството на икономика  посочва в отчет за дейността си, че е повишило ефективността на корпоративното управление, като дружествата от системата на ведомството отчитат ръст на приходите от дейността си и за деветмесечието на 2016 г. те достигат 439 млн. лева, при 220 млн. лева за цялата 2014 г. Общият финансов резултат на дружествата за деветмесечието на 2016 г. надхвърля 139 млн.лева, при 647 хил.лева за цялата 2014 г.

 

Това е един от акцентите в отчета за периода 2014-2016 г. на Министерството за изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018 г., публикуван на интернет страницата на ведомството. През 2016 г. "Кинтекс" ЕАД има два пъти повече сключени договори спрямо предходната година, посочват от Министерството. През 2015 г. предприятието е осигурило поръчки на българските производители на военна продукция в размер на близо 60 млн. лева или с 14 на сто повече от предходната година. Стабилизирана е дейността на ВМЗ ЕАД, като през 2016 г. приходите от дейността нарастват 2,62 пъти, а печалбата - 8 пъти спрямо същия период на предходната година, се посочва в отчета. За последните две години персоналът е увеличен с около 2000 души до 4100, като се инвестира в нови машини, съоръжения и технологии.

Разширени са функциите на "Държавна консолидационна компания" ЕАД и е създаден единен орган за управление на държавното участие с цел създаване на условия за генериране на финансов ресурс и за инвестиции в икономиката. ДКК ЕАД участва в публична продан за закупуване на 99,9 на сто от капитала на "Авионамс" АД и спечели търга, се отбелязва в отчета. Осигурен е финансов ресурс за дейността на дружеството, запазени са дейността му и 300 работни места.

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД значително е подобрила дейността си, като за 2015 г. са регистрирани рекордни застраховани обороти, отчитат от ведомството. Компанията има обща кредитна експозиция в размер на 979 млн. лева. към 30 септември, което е увеличение от 14,73 на сто спрямо същия период на 2015 г. За последните години са разработени нови застрахователни продукти, които да подпомогнат развитието на малките и средни предприятия и да подобрят експорта на страната.