Резултатите от изследване на Националния статистически институт от тази година за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) показват, че 63.5 на сто от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.4 процентни пункта спрямо предходната година. 62.8 на сто от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

 

Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 36.5 на сто от домакинствата все още нямат достъп до интернет в домовете си. Близо половината от тях (49.5 на сто) посочват като основна причина липсата на знания и умения за работа с интернет, 42.5 на сто смятат, че нямат нужда от него (не е полезен, интересен и др.), а според 32.1 на сто от домакинствата оборудването е скъпо.

През 2016 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Североизточният район (67.3 на сто). След него се нареждат Югозападният и Южният централен район - по 64.9 на сто. От средната стойност за страната изостават домакинствата от Северозападния район, където с достъп до интернет са 58.6 на сто от домакинствата.  

През текущата година 58.1 на сто от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 3.5 процентни пункта. Най-активни потребители на интернет са младежите на възраст между 16 и 24 години, като 87.2 на сто от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет в домашни условия е мобилният телефон, използван от 70.4 на сто от активните потребители на интернет.

През 2016 г. 18.4 на сто от хората използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация. При използването на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация жените са по-активни от мъжете - съответно 19.5 и 17.3 на сто.

През 2016 г. делът на хората, които пазаруват онлайн за лични цели, достига 16.6 на сто. Жените са били по-активни в онлайн пазаруването от мъжете - съответно 17.1 и 16.1 на сто. Най-често онлайн се купуват дрехи и спортни стоки, като 77.2 на сто от пазарувалите по интернет са купили такива артикули.

Данните показват, че половината (50.1 на сто) от потребителите на интернет предоставят някакъв вид лична информация в глобалната мрежа. Най-често това са данни за контакт (напр. домашен адрес, телефонен номер, е-поща) - 40.2 на сто, като хората с основно или по-ниско образование са по-малко склонни да дават лична информация в интернет (28.6 на сто).