Парламентът прие на второ четене текстове от новия Закона за противодействие на тероризма. Записани бяха основните принципи при противодействието на тероризма -  спазване на Конституцията, законите и международните договори; зачитане и гарантиране правата на човека и основните свободи; предимство на спасяването на човешкия живот и здраве пред останалите дейности и др.

 

Общото ръководство на дейността по противодействието на тероризма ще се осъществява от Министерския съвет. Той ще трябва да приеме Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма, както и Национален план за противодействие на тероризма. Правителството ще бъде подпомагано в тази си дейност от Съвет по сигурността.

Министър-председателят трябва да създаде Национален оперативен щаб за управление на силите и средствата за противодействие на тероризма. Ръководител на щаба ще е министърът на вътрешните работи. В състава на щаба ще се включват министри, зам.-министри, ръководители на ведомства, главният прокурор или определен от него заместник и др. При конкретна заплаха от терористичен акт или при извършен такъв ръководителят на щаба ще трябва да въведе Национален план за противодействие на тероризма.

В закона са записани три нива на заплаха, както и четири степени на готовност на компетентните органи за противодействие на тероризма.

С приетите текстове се дава право на военнослужещите от въоръжените сили да извършват проверки за установяване самоличността на лица, за които има данни, че са свързани с подготовката или извършването на терористичен акт. Военнослужещите ще имат право и да задържат такива лица до пристигане на органите на МВР. Сред правомощията на военнослужещите е още и извършване на проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие. В закона са разписани и условията за такива проверки. Военнослужещите ще имат право да използват физическа сила и помощни средства само, когато това е абсолютно необходимо. Като крайна мярка те ще могат да използват служебно оръжие и бойни средства.

При установяване на интернет страници със съдържание, което подбужда към тероризъм или чрез което се разпространяват познания за извършване на тероризъм, МВР и ДАНС ще подават искане до председателя на Специализирания наказателен съд за спиране на достъпа до тях. Такива интернет страници ще бъдат проверявани на всеки три месеца от МВР и ДАНС.