Парламентът прие на второ четене новия Закон за противодействие на тероризма. Депутатите разписаха правилата за провеждане на антитерористична операция и при какви условия се въвежда извънредно положение. В зоната на антитерористичната операция ще могат да се ограничават отделни права на гражданите чрез прилагане на мерки и временни ограничения.

Средствата за масово осведомяване при поискване от ръководителя на операцията ще трябва да предават незабавно и без изменение информация, необходима за осведомяването на обществеността. Информацията, която ще се разпространява чрез средствата за масово осведомяване по време на антитерористична операция, не трябва да съдържа данни, разкриващи специални техники и тактики на операцията, самоличността на лицата, участващи в операцията, както и други данни, които могат да попречат на провеждането на операцията или да застрашат живота и здравето на хората и на лицата, които подпомагат извършването на операцията.

С текстове от преходните и заключителните разпоредби се приеха промени в няколко други закона. В Закона за ДАНС беше записано, че органите на агенцията ще могат да задържат лица. Разписани са случаите, при които може да става това. Депутатът от Реформаторския блок Атанас Атанасов възрази срещу новите разпоредби и заяви, че е необяснимо защо ДАНС получава полицейски правомощия. 

Бяха записани промени и в Закона за специалните разузнавателни средства /СРС/, като беше уточнен редът за прилагането им при случаи на тероризъм. Разрешение за използване на СРС ще дава председателят на Специализирания наказателен съд или оправомощен от него зам.-председател. Удължени бяха и сроковете за прилагане на СРС. Иван Иванов от БСП смята, че с тези нови разпоредби се отваря широко вратата за подслушване.

В Закона за електронните съобщения се допълни разпоредба, според която предприятията, предоставящи телефонни или мобилни услуги, няма да имат право да регистрират или да активират на името на един потребител повече от 10 телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги. Операторите ще са длъжни да информират потребителите си на предплатени телефонни услуги за новата разпоредба.

Бяха въведени и санкции при нарушаване на разпоредби от новия закон. С глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв. ще се наказват лица, които нарушават закона. Длъжностно лице, което не изпълни задължение, възложено му с този закон или с издаден въз основа на него подзаконов нормативен акт, ще се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.