Освободени от военна служба български граждани ще могат да заемат длъжности в доброволния резерв без конкурс, решиха депутатите с приети на второ четене промени в Закона за резерва на въоръжените сили. С измененията се определи, че кандидатите за резервисти трябва да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Депутатите решиха, че пределната възраст за доброволния резерв за войниците /матросите/ и сержантите /старшините/, офицерските кандидати и младшите офицери е 55 години; за старшите офицери - 60 години; за офицерите с висши военни звания - 63 години.   Промените дават възможност по време на обучението на българските граждани да могат да се водят и практически занятия с използване на оръжие и боеприпаси в съответствие с изискванията на уставите и наставленията на въоръжените сили. Според промените студентите от висшите граждански и военни училища след преминаване на военна подготовка ще могат да кандидатстват във военни училища за придобиване на квалификация "Офицер от резерва". Депутатите определиха пределната възраст за служба на запасни лица, които не са сключили договор за служба в доброволния резерв и притежават гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили, да е 55 години.

Запасните ще се освобождават от служба и при освобождаване или лишаване от българско гражданство, а запасните с мобилизационно назначение временно ще се отписват от служба в запаса при изтърпяване на наказание "лишаване от свобода", наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" или "домашен арест", при отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и отпуск за отглеждане на дете или при напускане на страната за повече от шест месеца.