Изградената почти 900 км мрежа за бърз интернет в 53 слабо населени райони и общини осигурява достъп до световната мрежа на хиляди българи, както и възможност за развитие на малки фирми от сектора на телекомуникациите. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов при представянето на успешно приключилия проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.2-01/2011/001/24.10.2012 по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г.

 

Заместник-министър Валери Борисов припомни, че подготовката на проекта започна преди 5 години. „Проведената процедура приключи без обжалване, като бяха подадени 8 оферти. Договорите за проектиране и изграждане на оптични кабелни и трасета бяха подписани през февруари 2014 година - в регион Северна България с Консорциум „ССВ-ТСВ 2015“, а за Южна България - с Консорциум „Броудбанд България“. По думите на заместник-министър Валери Борисов, получаването на разрешения  и събирането на необходимите документи е продължило два пъти по-дълго от самото изграждане на мрежите за бърз интернет. „Затова в момента обсъждаме проект на Закон за изграждане на мрежи за широколентов достъп, който ще ускори и улесни всеки следващ проект“, заяви той. Заместник-министърът посочи, че целта е преди 2020 година всички общини в страната да бъдат включени в мрежата за високоскоростен достъп до световната мрежа.

Валери Борисов благодари на екипите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ЕСМИС) и на консорциумите – изпълнители за подготовката и реализацията на проекта. Той подчерта и важността на съдействието на Министерството на земеделието и храните, с чиято финансова подкрепа бе осъществено предпроектното проучване и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Оперативна програма „Регионално развитие“, която финансира проекта на обща стойност 20 милиона евро. По време на церемонията изпълнителният директор на ЕСМИС Красимир Симонски осъществи на живо видео връзка с представители на общини, местни институции и училища в районите, които вече са обхванати от изградените мрежи за бърз интернет.