Когато официалните празници , с изключение на Великденските, съвпадат със събота или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.Това решиха окончателно депутатите с приетите промени в Кодекса на труда. Правилото влиза в сила от 1 януари догодина. Пленарната зала запази варианта от първото четене, срещу който имаше възражения, Министерският съвет/МС/ да може  да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.

 

Въведено е изискване работодателите/доставчици на услуги или да командироват работници за собствена сметка и под свое ръководство по договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите, или да изпращат  работници или служители в предприятие от същата група предприятия. Премахва се  съществуващото в кодекса изискване страните да уговарят поне същите минимални условия на работа като тези в приемащата държава само, когато срокът на командироване е по-дълъг от 30 календарни дни.

Трудовите спорове за осигуряване на условия на работа на командированите или изпратените в България работници или служители от други държави-членки на ЕС са подсъдни на съда по мястото, където работникът или служителят временно полага или е полагал труда си.