Предложението за закон за изменения и допълнения към закона за  пътните документи на Босна и Херцеговина, в което се предвижда лица, които не са платили семейни издръжки, да не могат да получат паспорт на Босна и Херцеговина, както и вече изаден паспорт на такива лица да може да бъде отнет, бе изпратено в парламента.

 

Законът за паспортите на Босна и Херцеговина в момента позволява да бъде отказана молба за издаване на такива документи, само ако съществува основателно съмнение, че вносителят на искането ще избегне извършване на  получено  имуществено-правно задължение от брачно отношение  или отношение между родители и деца и то изключително по искане на съда. С предложените допълнения към закона значително се изостря третирането на лица, които избягват изпълнението на задължения спрямо своите деца, тъй като издаването на паспорт няма да бъде възможно, ако задълженията не са погасени, а в такива ситуации отнемането на вече издаден паспорт ще бъде задължително.

Всички органи, които отговарят за въпроса за издръжката, според предложените  допълнения ще бъдат задължени да внасят данни за неизпълнение на плащането на издръжка на органите, които отговарят за органите, отговарящи за издаване на пътни документи, а тези органи ще бъдат задължени да водят специални регистри и по електронен път да ги внасят в централния регистр на пътните документи.